Polityka prywatności


Polityka prywatności


TMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z naszej strony internetowej i dąży do jej pełnego poszanowania.

Dbamy o to, aby wszyscy użytkownicy dokładnie i szczegółowo wiedzieli jakie dane są przez nas pozyskiwane oraz jakie możliwości ochrony swojej prywatności posiadają.INFORMACJA OGÓLNA


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.tms.com.pl oraz innych danych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO); ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi aktami znajdującymi zastosowanie.

 


ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem danych osobowych jest TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 952), przy ul. Wiertniczej 84, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121166, REGON: 010765516, NIP: 521 – 10 -04 -948.

 


POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI I POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH


Jako Administrator i udostępniający niniejszą stronę internetową, w niniejszym dokumencie prezentujemy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony.

Kluczowym z punktu widzenia zrozumienia istoty niniejszej polityki jest poznanie definicji „danych osobowych”, którą przedstawiamy poniżej:

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

O ile nie określono inaczej poniżej, podstawa prawna przetwarzania pozyskanych przez Administratora danych osobowych wynika z tej okoliczności, że pozyskanie takie jest konieczne, w celu umożliwienia funkcjonalności strony internetowej w sposób adekwatny do oczekiwań użytkowników, a przepisem stanowiącym tę podstawę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 


POZYSKIWANIE DANYCH


Administrator może zbierać informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, albo zbiera informacje zanonimizowane bezpośrednio poprzez korzystanie ze stron Administratora, które przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji. Dane podane w konkretnym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, przykładowo w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, choć większość danych pobieranych za pośrednictwem strony internetowej Administratora pobieranych jest automatycznie.

W szczególności Administrator przetwarza te dane, które jako podawane lub pozostawiane są w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora. W szczególności przetwarzać możemy także dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po stronie internetowej i jego domenie, a więc takich które pozostawiasz przykładowo w tzw. ciasteczkach – plikach cookies. Szczegółowy zakres danych, które mogą być przez nas pozyskiwane, może się różnić co do poszczególnych osób lub użytkowników, przy czym dokładne wyjaśnienia w tym względzie znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności, bądź mogą być przedmiotem zapytania kierowanego do Administratora bezpośrednio.

Wchodząc na niniejszą stronę internetową, przeglądarka, z której korzystasz, automatycznie przenosi dane do serwera Administratora, co dzieje się ze względów technicznych, aby ułatwić dostęp do strony internetowej. Zakres zbieranych, wykorzystywanych i krótkotrwale przechowywanych danych jest następujący:

 • adres IP;
 • data i godzina dostępu;
 • różnica strefy czasowej do czasu uniwersalnego (GMT);
 • wersja systemu operacyjnego;
 • oglądana treść (dana strona, podstrona, zakładka itp.);
 • status kodu dostępu;
 • przekazana objętość danych;
 • strona żądająca dostępu;
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i samej przeglądarki.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach m.in. w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach, w tym w formularzu rejestracyjnym;
 2. poprzez gromadzenie plików tzw. ciasteczek (ang.: cookies);
 3. poprzez automatyczne zapisywanie anonimowych informacji związanych z wizytą Użytkownika na stronie internetowej tzw. logi systemowe;
 4. poprzez gromadzenie anonimowych danych dotyczących odwiedzonych stron internetowych tj. statystki www.

KORZYSTANIE Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH


Jeżeli strona internetowa Administratora przewiduje funkcjonalność formularza kontaktowego, stanowi ona możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem właśnie za jego pośrednictwem. W tym zakresie, przez użytkownika z niego korzystającego, przekazywane są Administratorowi takie dane jak: imię i nazwisko, płeć oraz dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu).

Informacje dostarczone za pośrednictwem formularza kontaktowego są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia konkretnego kontaktu i udzielenia stosownych odpowiedzi.

Co istotne, w celu skontaktowania się, użytkownik może być poproszony o wyrażenie odrębnej zgody, poprzez kliknięcie stosownej pozycji. Brak wyrażenia zgody może uniemożliwić kontakt Administratora z użytkownikiem.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika dobrowolnie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa..

Dane osobowe pozostawione w ramach strony internetowej nie zostaną sprzedane osobom trzecim. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Przykładowo Administrator danych może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z konkretnego żądania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez TMS sp. z o.o. w poszczególnych celach są następujące:

l.p.Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
1.kontakt z użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowegoArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna zgoda
do czasu wycofania zgody
2. pomiary statystyczne, w tym analizowanie danych w celach użyteczności strony, funkcjonalności, marketingowych, marketing produktów innych podmiotów, jeżeli marketing taki ma miejsce.Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna zgoda
lub
Art. 6 ust. 1 lit f) RODO
uzasadniony interes administratora
do czasu wycofania zgody

lub

do czasu zgłoszenia

3.marketing własny, dotyczący informacji handlowych, ofert, informacji o trwających promocjach, informacji o organizowanych warsztatach, konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach szkoleniowo – naukowych lub innych informacji dotyczących produktów i usług TMS sp. z o.o.Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna zgoda
do czasu wycofania zgody

 


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które określane są mianem podmiotów przetwarzających. Przekazanie danych polega na powierzeniu ich podmiotom w imieniu ich administratora innemu podmiotowi, w takim zakresie w jakim administrator sam ich nie przetwarza.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wobec takich podmiotów jak dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych czy agencje marketingowe. Podmioty przetwarzające dane, przetwarzają je wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem, w sposób zgodny z poleceniami i wytycznymi administratora.

Dane osobowe mogą być również powierzone wszelkim podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania w razie zgłoszenia przez taki organ żądania, popartego stosowną podstawą prawną, przykładowo w ramach prowadzonego przez te ograny postępowania karnego.


ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH


Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą. Komunikacja między Twoim komputerem a serwerem naszej strony internetowej, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Każda osoba fizyczna, której dane są przez nas wykorzystywane, w tym w szczególności dane osoby, której dane konieczne są do kontaktu, w ramach formularza kontaktowego, ma możliwość dbania o przekazane dane osobowe. Tym samym, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem konkretnych danych osobowych, przy czym zakres tych uprawnień różni się od tego w jakim zakresie konkretne dane są przetwarzane, jakie dane są wykorzystywane oraz czy też przetwarzane są do innych, dodatkowych celów, co do których wyrażona została oddzielna zgoda na ich przetwarzanie.

Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo uzyskania wszelkiej informacji co do wykorzystywanych danych osobowych, jak również uprawnień związanych z przekazaniem danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania uzupełnienia danych osobowych niekompletnych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach, określonych w artykule 17 rozporządzenia RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach określonych w artykule 18 rozporządzenia RODO;
 • prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. kopii tych danych;
 • prawo przesłania otrzymanych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód ze strony administratora;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych przypadkach określonych w artykule 21 rozporządzenia RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym uprawnienie to przysługuje wyłącznie co do takiego przetwarzania, które było wykonywane na mocy odrębnie wyrażonej zgody.

Pamiętać trzeba, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że Administator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych osobowych dopiero od momentu wycofania zgody, bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania. Jednocześnie pomimo wycofania danej zgody, możliwe jest, że podlegać one będą dalszemu przetwarzaniu i nie zostaną usunięte, jednak tylko jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem, w szczególności za pośrednictwem adresu elektronicznego: rodo@tms.com.pl.


ZASTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) I PODOBNYCH TECHNOLOGII


Strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies), które identyfikują przeglądarkę, w szczególności do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz usprawniają działanie systemu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co bardzo istotne pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Co za tym, pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych w zewnętrznych sieciach reklamowych, w szczególności w sieci reklamowej Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość wyboru opcji zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowego uzyskiwania informacji o ich umieszczaniu w swoim urządzeniu, po wyborze odpowiedniej pozycji w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki. Jednak w przypadku zablokowania obsługi cookies niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W ramach strony internetowej mogą być stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub dostarczanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem lub operatorem domeny internetowej:

 • systemy statystyk, w szczególności Google Analytics, za pomocą którego prowadzone są anonimowe (tj. uniemożliwiające identyfikację poszczególnych osób) statystyki odwiedzin strony; patrz też polityka prywatności Google Analytics, pod adresem internetowym:

(https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)

 • sieci reklamowe, w szczególności sieć reklamową Google; rezygnacji z plików cookies sieci reklamowych można dokonać na stronie Menadżera preferencji reklam Google oraz w serwisie Network Advertising Initiative.

ZASTOSOWANIE LOGÓW SYSTEMOWYCH


Serwery, w trakcie przeglądania strony internetowej Administratora i korzystania z niej, automatycznie zapisują tzw. logi systemowe, które stanowią anonimowe informacje takie jak adres przeglądarki, adres IP, adres URL czy czas przeglądania bądź korzystania ze strony internetowej, itp. Zapisane automatycznie logi służą jako materiał pomocniczy do administrowania stroną internetową. Informacje zawarte w zgromadzonych logach systemowych zapisywane są na czas nieokreślony oraz są ujawniane wyłącznie osobom administrującym serwerem.


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


TMS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej bądź poprzez opublikowanie obecnej polityki prywatności z wprowadzonymi zmianami na stronach Administratora. Zmiany mogą być podyktowane w szczególności rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszej strony.


KONTAKT


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Administrator pozostaje do dyspozycji Użytkowników. Możliwe są następujące formy kontaktu z Tobą:

 • poczta elektroniczna: rodo@tms.com.pl
 • poczta tradycyjna na adres: TMS Sp. z  o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84,
 • telefon: +48 22 858 28 20TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: